Polityka Prywatności

/Polityka Prywatności
Polityka Prywatności2018-06-22T02:05:52+00:00

Celem poniższej klauzuli informacyjnej jest wskazanie zakresu danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez firmę BRS Bartłomiej Głowacki oraz sposobów ochrony danych osobowych  przetwarzanych w związku z nawiązaniem z nami  współpracy.

1. Kto dokonuje zbierania danych osobowych ?

BRS Bartłomiej Głowacki, z siedzibą przy Al. Akacjowej 3, 53-134 Wrocław („BRS”) jest Administratorem Danych, (e-mail: brsinfo@brsolutions.pl), który zobowiązuje się do zapewnienia ochrony prywatności.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy ?

BRS przetwarza dane osobowe kandydatów do współpracy („Kandydat”) oraz obecnych współpracowników („Współpracownik”).

Przetwarzamy następujące informacje:

 • Dane personalne, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy (jeśli dotyczy), wiek, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer PESEL, numer NIP i REGON   (jeśli dotyczy), wizerunek (jeśli dotyczy)
 • Informacje finansowe dotyczące wynagrodzeń, rachunku bankowego, czy kosztów podróży służbowych,
 • Informacje dotyczące rekrutacji, takie jak CV, formularz aplikacyjny, notatki z rozmów kwalifikacyjnych, referencje (jeśli dotyczy), kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, informacje o szkoleniach, wyniki testów technicznych oraz psychologicznych

3. W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe ?

BRS zbiera i przetwarza dane osobowe dostarczone bezpośrednio przez  Kandydata czy Współpracownika.

Możemy także przetwarzać dane osobowe uzyskane pośrednio, w szczególności:

 • Od współpracowników, którzy dostarczyli dane osobowe w ramach polecenia do procesu rekrutacyjnego;
 • Poprzez branżowe, ogólnodostępne bazy danych kandydatów takie jak Pracuj.pl, LinkedIn czy Infopraca.pl

4. Dla jakich celów zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe ?

Cele, dla których BRS przetwarza dane osobowe Kandydatów oraz Współpracowników obejmują w szczególności następujące czynności:

 • Rekrutacje, w tym rekrutacje przyszłe ( pod warunkiem, że Kandydat wyraził na nie zgodę) oraz weryfikację Kandydatów zgodnie z przepisami krajowymi;
 • Realizacja umowy, której strona jest Współpracownik
 • Rutynowe czynności zarządcze, takie jak przydzielanie do projektów
 • Oferowanie profesjonalnych usług konsultantów naszym klientom (np. poprzez dostarczanie informacji o doświadczeniach z poprzednich projektów);
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna;
 • Monitoring wizyjny w zakresie zabezpieczenia naszego mienia przed np. kradzieżą bądź zniszczeniem jak również zabezpieczenie przed nieautoryzowanym wyciekiem danych i ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, bądź dostępem do nich osób nieupoważnionych;

5. Jakie prawa przysługują Kandydatom oraz Współpracownikom w związku z przetwarzaniem danych ?

Prawo do bycia „zapomnianym” – czyli do usunięcia danych, które są przetwarzane bez uzasadnionych podstaw prawnych

– Prawo do sprostowania danych – czyli poprawiania danych osobowych gdy są one błędne lub uległy zmianie

– Prawo do przenoszenia danych – czyli przeniesienia danych, które zostały przekazane BRS

6. Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe ?

BRS będzie uprawnione do przechowywania danych osobowych tak długo jak wymagają tego obowiązujące przepisy prawa albo przez okres, w którym niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych dla celów określonych w niniejszej  Klauzuli Informacyjnej, jednak nie dłużej niż 10 lat liczonych od daty rozwiązania współpracy.

W zakresie monitoringu wizyjnego: będziemy uprawnieni do przechowywania danych osobowych standardowo 30 dni od wykonania nagrania, a w sytuacji gdy nagranie stanowi dowód zaistnienia czynu zabronionego nie dłużej niż 5 lat liczonych od daty wykonania nagrania.

Po zakończeniu przetwarzania, dane osobowe i kopie dokumentów zawierających te dane zostaną zanonimizowane lub usunięte z wszelkich urządzeń elektronicznych, natomiast kopie papierowe zostaną zniszczone.

7. Komu zostaną udostępnione dane osobowe ?

BRS może powierzać dane osobowe swoim klientom, mającym swoją siedzibę w Irlandii, w celach niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych.

8. W jaki sposób dane osobowe będą zabezpieczone ?

W celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu danych osobowych, wprowadziliśmy  procedury oraz praktyczne zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne  oraz organizacyjne mające na celu ochronę zbieranych danych osobowych. Prawa dostępu do danych osobowych zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

9. W jaki sposób można zarządzać swoimi danymi osobowymi ?

Zobowiązujemy się do utrzymywania poprawności danych osobowych oraz umożliwiamy dostęp do danych osobowych w zakresie usunięcia lub aktualizacji za pośrednictwem adresu e-mail: brsinfo@brsolutions.pl .

Istnieje możliwość zgłoszenia wniosku za pośrednictwem adresu mailowego brsinfo@brsolutions.pl w zakresie usunięcie własnych danych osobowych, zażądania informacji o zakresie danych osobowych przetwarzanych przez BRS na swój temat oraz zażądania dostarczenia kopii tych informacji w formie dokumentu w powszechnie używanym formacie.

Istnieje również możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub zakresu ich przetwarzania (np. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych lub wobec przekazywania danych osobowych naszym  klientom).

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prywatności i ochrony bezpieczeństwa informacji, osoba której dane dotyczą jest uprawniona do złożenia skargi do Prezesa UODO.

10. Jak się z nami skontaktować ?

W celu uzyskania szerszych informacji w zakresie sposobu przetwarzania i korzystania z danych osobowych przez BRS zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej: brsinfo@brsolutions.pl .